REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.medka.com.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.medka.com.pl (dalej zwany „Stroną internetową” lub „Sklepem internetowym”) jest własnością Medka Marika Bury-Kubacka, posługującej się numerem NIP 7922283679, z siedzibą ul. Modrzewiowej 8, 37-500 Jarosław, Widna Góra (zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „Medka”). Adres e-mail Medka to [email protected].

 2. Niniejszy regulamin Sklepu intenretowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej.

 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail.

 

§ 2. Zawarcie umowy i dostawa produktów

 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Złożenie wiążącego zamówienia następuje elektronicznie na Stronie internetowej. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy, zaś do chwili zapłaty przez Państwa pełnej ceny produkt pozostanie własnością Medka.

 3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na Stronie internetowej są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

 4. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na Stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

§ 3 Płatności

Zasadniczo oferujemy płatności za pośrednictwem PayU. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagany jest komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową (z włączona obsługą plików cookies w przeglądarce) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub inną, obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript.

 

§ 5. Procedura składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronach Sklepu oraz potwierdzenie zamówienia.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 5. Zamówienie realizowane jest w czasie od 3 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia

 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub elektronicznego uzgodnienia innego terminu dostawy nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni po zawarciu umowy .

 

§ 6. Realizacja zamówienia

 1. W celu potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

 2. Medka zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

 3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Klient jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail po przyjęciu zamówienia.

 4. W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie trzydziestu dni od złożenia zamówienia, Klient zostanie powiadomiony o braku dostępności towaru, a Medka zwróci wpłaconą kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

 5. Zamówione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

 6. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Klienta.

 7. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub braków w zawartości należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

 8. W przypadku odmowy przez kuriera oczekiwania na sprawdzenie przesyłki i odnotowania tego faktu w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie) Klient w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki. Po usunięciu opakowania z zakupionego produktu należy upewnić się co do integralności (braku uszkodzeń) i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedawcy. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono zakupiony produkt oraz kopię dokumentu przewozowego. Zgłoszenie należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy podany na Stronie. Przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się niezwłocznie z Klientem i poinformuje go co do przebiegu dalszego postępowania. 

 

§ 7. Odstąpienie od umowy przy sprzedaży konsumenckiej

 1. Klient, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem § 7 pkt 4, składając stosowne oświadczenie na adres email [email protected] na w terminie czternastu dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie. Pisemne oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy karty płatniczej z której został dokonany zakup.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania

 

§ 8. Rękojmia

 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem Medka ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres email [email protected]. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

 

§ 9. Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą celem wszczęcia procedury reklamacyjnej. Reklamację może wnosić na adres e-mail [email protected]

 2. Medka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 3. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności zastrzeżeń.

 5. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Informacje zawarte na stronie www.medka.com.pl.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.